lunes, 4 de abril de 2011

PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE (1ª PARTE)

Pódese acceder directamente aos estudos universitarios no caso de cumprir algunha das seguintes condicións:

a) Ter superada a proba de acceso á universidade para aqueles que se encontren en posesión do título de bacharel ou equivalente, establecida no Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro, ou segundo normativas anteriores, estando en posesión de calquera dos títulos e certificados que se indican a continuación:

-Título de bacharel establecido pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
-Título de bacharel establecido pola Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.
-Certificado acreditativo de ter superado o curso de orientación universitaria.
-Certificado acreditativo de ter superado o curso preuniversitario.
-Calquera outro título que o Ministerio de Educación declare equivalente, para estes efectos, ao título de bacharel regulado pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
-Título homologado ao título español de bacharel para estudantes de sistemas educativos estranxeiros
.

b) Cumprir os requisitos exixidos para o acceso á universidade nos sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou doutros Estados con que España subscribise acordos internacionais nesta materia, segundo o previsto no artigo 38º.5 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

c) Posuír un título de técnico superior de formación profesional, ensinanzas de artes plásticas e deseño ou de técnico deportivo superior, establecidos pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, ou títulos equivalentes.

d) Posuír un título universitario oficial de grao ou título equivalente.

e) Posuír un título universitario oficial de diplomado, mestre, arquitecto técnico, enxeñeiro técnico, licenciado, arquitecto, enxeñeiro, correspondentes á anterior ordenación das ensinanzas universitarias, ou título equivalente.

f) Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, prevista na disposición adicional vixésimo quinta da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, ou tela superada, no sistema universitario de Galicia, segundo normativas anteriores.

g) Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos, prevista no artigo 42º.2 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril.

h) Estar en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións educativas anteriores á establecida polo Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro, non recollidas nas alíneas anteriores.

No DOG de hoxe (4 de abril) publícase a Orde pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia. Establécense nela os requisitos e os procedementos para realizar as probas de acceso nos casos anteriormente mencionados: Para o alumnado de bacharelato, para os titulados en FP de grao superior e finalmente as probas para maiores de 25 e 45 anos.

En próximos post vos explicaremos en qué consisten estas probas de acceso, pero se queredes máis información podedes consultalo xa na páxina web da CIUG.


No hay comentarios:

Publicar un comentario