miércoles, 26 de febrero de 2014

CURSOS CELGA 2014


¿Qué é o CELGA? 
CELGA é o sistema de certificación de lingua galega adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas. Serven para certificar un coñecemento de galego a efectos de requisitos ou méritos laborais e académicos.Hai cinco niveis, do CELGA1 ao CELGA5 por orde de menor a maior dificultade.
Os certificados obtéñense mediante un exame que deberá ser superado e que terá lugar en dúas convocatorias anuais. Esta proba será de carácter obrigatorio e avaliada por un tribunala asistencia aos cursos preparatorios non dá dereito a obter un certificado.
Convocatoria
O pasado martes, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convocou con carácter gratuíto, cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga) nos niveis 1, 2, 3 e 4, para o ano 2014, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Beneficiarios e prazo:
Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou aquelas que os cumpran no ano natural da convocatoria, que desexen preparar as probas convocadas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística para certificar a súa competencia en lingua galega. prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 7 de marzo de 2014.


No hay comentarios:

Publicar un comentario